Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GEPRUTTEL B.V.

Gevestigd aan de Cerise 23, 6708 LG Wageningen, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68173679

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Werking website en online account


Artikel 4. Aanbiedingen en prijzen

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 6. Betaling


Artikel 7. Levering en leveringstermijnen

Artikel 8. Zichttermijn en herroepingrecht

Artikel 9. Kwaliteit, hygiëne, conformiteit en garantie

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11. Privacy en verwerking van persoonsgegevens


Artikel 12. Informatievoorziening

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Overmacht

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Gepruttel BV aan Consument tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of online.
 2. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die Gepruttel BV opdracht geeft tot het leveren van goederen en wederpartij bij de 
Overeenkomst met Gepruttel BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Consument: de Afnemer die bij het aangaan van de Overeenkomst met Gepruttel BV niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf.
 4. Gepruttel BV: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Afnemer en gebruiker van de onderhavige 
algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op
 6. Modelformulier: het modelformulier dat door Gepruttel BV op haar website aan de Consument ter beschikking wordt 
gesteld en welk formulier de Consument in staat stelt gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht.
 7. Order: de opdracht tot het leveren van producten door Gepruttel BV of het plaatsen van een bestelling daartoe.
 8. Overeenkomst: de afspraak tussen Gepruttel BV en de Afnemer op basis waarvan Gepruttel BV producten aan de Afnemer
 9. Partijen: Gepruttel BV en de Afnemer gezamenlijk.
 10. Producten: alle zaken, waaronder doch niet uitsluitend (diepgevroren) rundvleespakketten en kant-en-klare 
rundvleesgerechten (gekoeld), die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 11. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal 
(bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van 
Gepruttel BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is 
uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op 
deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Gepruttel BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
 3. Wanneer door Gepruttel BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene 
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. 
De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Gepruttel BV de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Gepruttel BV, voor de uitvoering 
waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, 
waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met 
Gepruttel BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gepruttel BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Gepruttel BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op de Overeenkomst zijn telkens de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met de Afnemer luidden.

Artikel 3. Werking website en online account

Gepruttel BV biedt aan Afnemers de mogelijkheid om via een online platform (rundvlees) Producten af te nemen en deze via de website van Gepruttel BV te bestellen en af te rekenen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze dienst, is het noodzakelijk om een account aan te maken. In dit account legt de Afnemer persoonlijke informatie vast zoals (bedrijfs)naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres.

Artikel 4. Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle Aanbiedingen van Gepruttel BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
 2. De prijzen in de Aanbiedingen van Gepruttel BV zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, doch 
exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Producten op de website van Gepruttel BV worden aangeboden op aantal en gewicht. Het verwerken van (verse) producten 
is mensenwerk. Opgegeven gewichten zijn derhalve altijd een inschatting. Afwijkingen van het bestelde gewicht is derhalve mogelijk. Mocht er onverhoopt te weinig worden geleverd, dan heeft de Afnemer de mogelijkheid om een klacht bij Gepruttel BV in te dienen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Gepruttel BV eerst dan tot stand nadat Gepruttel BV een 
Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist 
en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de website van Gepruttel BV worden geplaatst geldt, in afwijking van lid 1 van dit artikel, dat de 
Overeenkomst tussen Gepruttel BV en de Afnemer tot stand komt nadat de Afnemer het bestelproces op de website heeft doorlopen en de betaling van het orderbedrag aan Gepruttel BV heeft voldaan. Gepruttel BV zal de Order vervolgens zo spoedig mogelijk per mail aan de Afnemer bevestigen.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van de Producten door volledige vooruitbetaling in één keer op een van de door Gepruttel BV op haar website aangeboden betaalwijzen. De Afnemer ontvangt na betaling een gespecificeerde factuur van Gepruttel BV per mail.
 2. Indien – in afwijking van lid 1 van dit artikel – is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 7 dagen na aflevering, zonder enige verrekening of korting, op een door Gepruttel BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Gepruttel BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Gepruttel BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Gepruttel BV bevoegd de nakoming van de jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Gepruttel BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Afnemer of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Gepruttel BV en de verplichtingen van de Afnemer jegens Gepruttel BV onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Levering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Afnemer opgegeven leveringsadres. De verzendkosten 
zijn voor rekening van de Afnemer en zullen door Gepruttel BV duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Indien Gepruttel BV gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de 
levertijd aan nadat de Afnemer alle benodigde gegevens aan Gepruttel BV ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien Gepruttel BV een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts 
 Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een besteld Product niet leverbaar blijkt te zijn, dan zal Gepruttel BV dit zo spoedig mogelijk aan de Afnemer laten weten. Producten die niet leverbaar zijn worden in overleg met de Afnemer alsnog nageleverd of het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen aan de Afnemer worden terugbetaald.
 4. Het risico betreffende de Producten gaat over op de Afnemer op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken door de Afnemer zijn ontvangen.
 5. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de Afnemer op het afgesproken tijdstip van levering niet op het afleveradres aanwezig is, zal Gepruttel BV de bestelde Producten bij het naastgelegen adres afgeven. Indien (verse) Producten op een ander adres worden afgegeven, dan kan Gepruttel BV de kwaliteit van de Producten niet garanderen.
 6. Indien de levering van zaken niet kan plaats vinden door een oorzaak die aan de Afnemer kan worden toegerekend (bijvoorbeeld in het geval er niemand op het adres aanwezig is die de zending in ontvangst kan nemen), behoudt Gepruttel BV zich het recht voor de zending mee terug te nemen en de kosten die met het transport gemoeid waren aan de Afnemer in rekening te brengen.
 7. Gepruttel BV behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 8. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Gezien de aard van de Producten, is het herroepingsrecht op de Producten die op de website van Gepruttel BV worden 
aangeboden in overeenstemming met de wet (art. 6:230p sub f onderdeel 2 BW) uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij het Aanbod op de website van Gepruttel BV zal telkens duidelijk worden vermeld of de Consument het recht heeft de Overeenkomst ten aanzien van een bepaald Product te ontbinden.
 2. Indien de Consument recht heeft op ontbinding van de Overeenkomst binnen de zichttermijn, dan zal het aanbod een zichttermijn van ten minste 14 kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als 14 kalenderdagen na ontvangst van de Producten zijn verstreken.
 3. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een Herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. De Consument kan haar Herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Gepruttel BV binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst door of namens de Consument per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. Gepruttel BV zal daartoe een Modelformulier op haar website ter beschikking stellen. Het ingevulde Modelformulier dient te worden verstuurd per email aan info@gepruttel.nl.
 5. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het Herroepingsrecht zal Gepruttel BV het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling, die strekt tot ontbinding van de overeenkomst.
 6. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn Herroepingsrecht indien de Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt, ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar Herroepingsrecht het geleverde binnen 14 kalenderdagen retour te zenden aan Gepruttel BV. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 9. Kwaliteit, hygiëne, conformiteit en garantie

 1. Gepruttel BV garandeert dat alle door haar geleverde Producten vers en van goede kwaliteit zijn, dat wil zeggen dat de 
geleverde Producten de versheid, houdbaarheid en smaak bieden die daarvan mag worden verwacht en dat de Producten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
 2. Gepruttel BV heeft het recht om een alternatief, vervangend Product van gelijke kwaliteit en prijs aan de Afnemer te leveren, indien een besteld Product niet op voorraad is. Indien Gepruttel BV overgaat tot levering van een alternatief Product, zal Gepruttel BV de Afnemer hiervan vooraf op de hoogte stellen.
 3. De Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst op versheid, gewicht en aantal te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde Producten binnen 24 uur te melden. Meldingen kan de Afnemer doorgeven per mail aan info@gepruttel.nl.
 4. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Gepruttel BV in geval van gebreken de Producten, geheel naar eigen inzicht, eerst zal naleveren. Wanneer een Product niet kan worden nageleverd of wanneer de Afnemer aangeeft dat het naleveren van het Product aantoonbaar zinloos is geworden, zal Gepruttel BV het aankoopbedrag aan de Afnemer terug betalen.
 5. Gepruttel BV werkt volgens regels voor de productie van veilig voedsel van het HACCP-systeem en is geregistreerd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De houdbaarheid van de kant-en-klaar Producten van Gepruttel BV zijn vastgesteld door een erkend laboratorium. Gepruttel BV ziet er op toe dat de opslag en het vervoer van haar Producten onder de juiste omstandigheden plaatsvinden.
 6. Afbeeldingen, (technische) beschrijvingen, kleuren, maten en gewichten, worden door Gepruttel BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Gepruttel BV aan Afnemer verkochte en geleverde Producten blijft bij Gepruttel BV zolang Afnemer 
de vorderingen van Gepruttel BV uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Afnemer de vorderingen van Gepruttel BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gepruttel BV of een door Gepruttel BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Gepruttel BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Gepruttel BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Alle door Gepruttel BV verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts door Gepruttel BV aan derden doorgegeven voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12. Informatievoorziening

Gepruttel BV streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie en gegevens op haar website correct of altijd actueel zijn. Hoewel Gepruttel BV de informatie en gegevens op haar website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie en gegevens zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan de Afnemer aan deze informatievoorziening geen rechten ontlenen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gepruttel BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot 
vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Gepruttel BV in voorkomend geval wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 
heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gepruttel BV aan de Overeenkomst te laten 
beantwoorden, tenzij deze niet aan Gepruttel BV kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Gepruttel BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Gepruttel BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door 
de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eventuele kosten die hieruit voor Gepruttel BV voortvloeien 
komen voor rekening van de Afnemer.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van 
toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Gepruttel BV.

Artikel 14. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Gepruttel BV gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van 
haar verplichtingen jegens de Afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen 
gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan 
de zijde van Gepruttel BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Gepruttel BV waardoor Gepruttel BV de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
 3. Indien Gepruttel BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle tussen Gepruttel BV en de Afnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens doorslaggevend voor de inhoud en uitleg van de
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke 
ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gepruttel BV haar zetel heeft. In geval van een geschil met een Consument geldt afwijkend dat het geschil zal worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Consument. Dit laat onverlet dat Gepruttel BV met de Afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.